Poniższy regulamin opisuje ogólne zasady kwalifikacji BAS przyjęte uchwałą Zarządu BAS. Są one okresowo uaktualniane, aby odzwierciedlały aktualny stan prawny systemu oświaty w Polsce.

 1. Kwalifikacja rozpoczyna się w dniu opublikowania na stronie internetowej BAS ogłoszenia zawierającego informację o rozpoczęciu naboru, a kończy się z chwilą publikacji potwierdzonej listy stypendystów. Ogłoszenie zawiera informacje zmieniające się rok do roku, jak lista szkół oferujących miejsca i terminy.
 2. Stypendia BAS są to miejsca w szkołach średnich z internatem w Wielkiej Brytanii zwolnione przez szkoły z czesnego i opłat za zakwaterowanie/wyżywienie. Pozostałe koszty, jak dojazdy, mundurki, podręczniki, i ewentualne opcjonalne koszty zajęć dodatkowych oraz wiz i ubezpieczenia zdrowotnego ponoszą rodzice. Stypendia nie mają komponentu finansowego.
 3. Kandydaci muszą spełniać następujące wymagania:
  • Obywatelstwo polskie, oraz stałe miejsce zamieszkania w Polsce;
  • Nauka w szkole należącej do polskiego systemu oświatowego, w klasie II LO;
  • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie wystarczająca do podjęcia nauki szkolnej w tym języku;
   Średni wynik egzaminu ósmoklasisty min. 85 w skali centylowej, przy czym wynik z egzaminu z języka nie jest brany pod uwagę. Wyniki cząstkowe nie mogą być niższe niż 80 w skali centylowej;
  • Średnia ocena na świadectwie ukończenia pierwszej klasy min. 4,50 w skali 1-6;
  • Udokumentowane osiągnięcia pozaszkolne: np. w sporcie, muzyce, teatrze, olimpiadach przedmiotowych, itd.
 4. Łączny dochód rodzinny nie może przekraczać 160 tys. PLN netto w ostatnim udokumentowanym roku podatkowym; W kwalifikacji nie mogą brać udziału osoby spokrewnione z członkami Zarządu BAS lub z członkami Komisji Kwalifikacyjnej. Członkowie Komisji Kwalifikacyjnej podpisują Oświadczenie o Bezstronności;
 5. Wymagane dokumenty:
  • Wypełniony i podpisany formularz aplikacji (do pobrania ze strony bas.org.pl) z poświadczonymi przez Dyrektora Szkoły ocenami z ostatniego semestru i dwiema opiniami nauczycieli z obecnej Szkoły (w języku angielskim lub z w języku polskim z dołączonym tłumaczeniem na język angielski);
  • Osobiście przygotowane CV;
  • Kserokopia świadectwa ukończenia I klasy LO
  • Kserokopia wyników egzaminu ósmoklasisty;
  • Kserokopia świadectwa ukończenia ósmej klasy;
  • Osobiście przygotowane dossier zawierające kopie dokumentów ilustrujących aktywność pozaszkolną i szczególne osiągnięcia kandydata;
  • Poświadczenie wniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 zł;
   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów kwalifikacji stypendialnej (wzór do pobrania ze strony bas.org.pl);
   Deklaracja podpisana przez rodziców, stwierdzająca, że ich łączny dochód roczny netto w ostatnim rozliczonym roku podatkowym nie przekraczał 160 000 PLN (wzór do pobrania ze strony bas.org.pl).
 6. Zgłoszenia należy przesłać tradycyjną pocztą nie później niż w terminie podanym w Ogłoszeniu. O ważności zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego. W uzasadnionych przypadkach można zwracać się do Sekretarza kwalifikacji z prośbą o indywidualne przedłużenie terminu. Zgłoszenia należy przesyłać pod adresem:

  British Alumni Society
  Fundacja British Council
  ul. Koszykowa 54,
  00-675 Warszawa

  z dopiskiem na kopercie „Stypendia BAS”. Komisja Kwalifikacyjna potwierdzi otrzymanie zgłoszenia pocztą elektroniczną.
 7. Zgłoszenia zostaną najpierw sprawdzone przez członków Komisji Kwalifikacyjnej pod kątem zgodności z wymaganiami formalnymi. Zgłoszenia nie spełniające warunków jak w punkcie 3, lub niekompletne, nie będą rozpatrywane. Pozostałe zgłoszenia podlegają ocenie Komisji, której każdy członek sprawdza wszystkie zgłoszenia. Zgłoszeniom przyznawane są punkty w ustalonych wcześniej kategoriach: oceny na świadectwie z I klasy LO, wynik egzaminu ósmoklasisty, list motywacyjny, rodzaj i waga zajęć pozalekcyjnych. Komisja wybiera najlepsze zgłoszenia kierując się osiągniętą punktacją i tworzy listę zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną.
 8. Informacje o wynikach tej części kwalifikacji są wysyłane indywidualnie do uczestników drogą mailową. Kandydaci zakwalifikowani do finału otrzymują zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.
 9. Kandydaci zaproszeni na rozmowę muszą okazać legitymację szkolną podczas rejestracji.
 10. Komisja Kwalifikacyjna może zaprosić do udziału w Komisji dyrektorów niektórych spośród współpracujących szkół.
 11. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w Warszawie. Składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna to krótka praca w języku angielskim na temat ogólny, nie wymagający wcześniejszego przygotowania. Część ustna to rozmowa z członkami Komisji w wyznaczonym przez Komisję terminie. Nie są dopuszczalne rozmowy w indywidualnych terminach.
 12. Rozmowa odbywa się w języku angielskim. Kandydat ma prawo poprosić polskich członków komisji o pomoc w wyrażeniu swojej myśli.
 13. Komisja kwalifikacyjna przyznaje punkty podczas rozmowy oceniając m.in. motywację, komunikatywność i emocjonalną dojrzałość kandydatów, ich zainteresowania, umiejętność przedstawienia swojego zdania i argumentowania itp. Kandydaci o najwyższej liczbie punktów otrzymują propozycje stypendialne. Kolejni kandydaci zostaną wpisani na listę rezerwową. O ile to możliwe na liście rezerwowej powinni znaleźć się kandydaci obu płci.
 14. Komisja kwalifikacyjna informuje laureatów i ich rodziców o swojej decyzji drogą telefoniczną, potwierdzając swój werdykt e-mailem. Pozostali finaliści otrzymają indywidualne powiadomienia listowne z informacja o uzyskanym wyniku.
 15. Po otrzymaniu nominacji rodzice nowo mianowanych stypendystów udzielają pisemnej zgody na propozycję stypendialną i są obowiązani do weryfikacji przedstawionej wcześniej deklaracji finansowej. Dopiero po dopełnieniu tej formalności Komisja potwierdzi swoją wstępna rekomendację wobec dyrekcji szkół.
 16. Stypendium musi zostać potwierdzone przez Dyrektora danej szkoły; jeśli nie brał udziału w rozmowie może poprosić o dodatkową rozmowę przez jeden z komunikatorów internetowych.
 17. Dyrekcja szkoły może wymagać, aby kandydat na stypendystę zobowiązał się do nauki konkretnych przedmiotów; dyrekcja przedstawi takie oczekiwania najpóźniej podczas rozmowy.
 18. Jeżeli rodzice nie potwierdzą przyjęcia otrzymanej oferty stypendialnej, lub zrezygnują z już przyjętej, zostanie ona przedstawiona kolejnej osobie z listy rezerwowej. Tak samo dzieję się w przypadku pojawienia się nowych ofert.
 19. Komisja Kwalifikacyjna publikuje listę potwierdzonych nominacji i punktację uzyskaną przez każdego z laureatów i osoby z listy rezerwowej na swojej stronie internetowej i w innych mediach społecznościowych.
 20. Jeśli po wyczerpaniu nazwisk z listy rezerwowej pojawią się nowe oferty stypendialne, Komisja Kwalifikacyjna przydzieli kolejne miejsce kolejnej osobie spośród finalistów, z uwzględnieniem preferencji szkoły odnośnie płci stypendysty.
 21. Komisja Kwalifikacyjna powiadomi pozostałych finalistów o ich wynikach pisemnie.
 22. Komisja Kwalifikacyjna nie publikuje nazwisk kandydatów przed rozmową kwalifikacyjną i kontaktuje się z nimi drogą indywidualnych powiadomień. Po zakończeniu kwalifikacji publikuje się nazwiska laureatów i Listy Rezerwowej. O każdej zmianie na tej liście BAS informuje na swojej stronie internetowej i poprzez media społecznościowe.
 23. Szkoła może wycofać ofertę stypendialną jeśli pojawi się uzasadnione przekonanie, że deklaracja finansowa rodziców kandydata jest niezgodna z prawdą.
 24. Samowolne (bez uzgodnienia z dyrekcją szkoły) przerwanie nauki może spowodować dochodzenia zwrotu kosztów wydanych przez szkołę na dotychczasową naukę.
 25. Ze względu na trwającą pandemię, BAS nie bierze odpowiedzialności za mogące się pojawić zmiany terminów i inne zakłócenia.
 26. Uzyskanie wizy brytyjskiej jest obowiązkiem rodziców stypendysty. BAS nie bierze odpowiedzialności za decyzje wizowe władz brytyjskich.