1. Czy będzie mi potrzebna wiza i ubezpieczenie zdrowotne?
  TAK będzie potrzebna specjalna wiza dla uczniów wystawiona na podstawie zaświadczenia ze szkoły o przyznanym miejscu stypendialnym. Będzie też potrzebne obowiązkowe dla obywateli UE ubezpieczenie zdrowotne w NHS.
 2. Jaki jest koszt wizy i ubezpieczenia?
  Koszt wizy uczniowskiej tzw. Child Student Visa to 340 GBP płatne jednorazowo. Ubezpieczenie w NHS to 470 GBP rocznie.
 3. Kiedy należy rozpocząć starania o wizę?
  O wizę brytyjską należy wystąpić po otrzymaniu ze szkoły potwierdzenia o przyznaniu miejsca i pełnego stypendium. Tekst potwierdzenia dołącza się do formularza wizowego, który, wraz z innymi wymaganymi dokumentami składa się w Ambasadzie Brytyjskiej
 4. Czy mogę starać się o stypendium BAS w pierwszej klasie liceum lub jeszcze wcześniej? NIE.
  Częścią wymaganej dokumentacji jest świadectwo ukończenia I klasy liceum, zatem nie można aplikować wcześniej.
 5. Czy na egzaminie ósmoklasisty muszę znaleźć się w 85 centylu w każdej części? NIE
  Trzeba uzyskać 85 % średnio. Należy dodać do siebie wyniki centylowe dwóch egzaminów (z jęz. polskiego i matematyki) i podzielić przez dwa. Natomiast wynik każdego z tych egzaminów osobno, nie może być niższy niż 80%.
 6. Dlaczego wynik egzaminu językowego nie jest brany pod uwagę?
  Egzamin ten można zdawać z jednego z kilku języków, zatem wyniki tego egzaminu nie są wystandaryzowane i trudno je porównywać z wynikami innych zdających. Zresztą po rozpoczęciu nauki w Wielkiej Brytanii poziom kompetencji językowej gwałtownie rośnie u wszystkich, zatem wynik egzaminu ósmoklasisty w tej dziedzinie nie ma większego znaczenia.
 7. Czy zgłoszenie musi być napisane odręcznie? NIE
  Nie ma takiego wymogu! Zgłoszenie ma być „wypełnione osobiście” czyli nikt nie może w tym kandydata wyręczać. Komisja preferuje zgłoszenia napisane na komputerze, ale jeśli napisane zostało odręcznie nie będzie z tego powodu odrzucone.
 8. Dlaczego BAS przyjmuje tylko podania wydrukowane na papierze zamiast online? Czy nie powoduje to ryzyka, że moje zgłoszenie zaginie, albo będzie długo szło?
  Przesyłanie podań online wiąże się z o wiele większym ryzykiem naruszenia przepisów o RODO, niż w przypadku podania tradycyjnie wydrukowanego na papierze. Komisja wie, że dana osoba wysłała zgłoszenie ponieważ kandydat jednocześnie wysyła opłatę egzaminacyjną, o czym bank informuje w ciągu 24 godzin. Przesłanie zgłoszenia pocztą kurierską eliminuje ryzyko niedostarczenia.
 9. Dlaczego BAS oczekuje tak wielu załączników w dossier, zamiast tylko kilku najważniejszych?
  Szkoły współpracujące z BAS są zainteresowane pełnym profilem kandydatów. Ograniczanie liczby osiągnięć jakie kandydat może zgłosić byłoby krzywdzące dla najsilniejszych kandydatów, którzy mają wiele sukcesów.
 10. Nie mówię bardzo dobrze po angielsku, czy mam szanse? TAK.
  Komisja ocenia poziom kompetencji językowej wg kryterium komunikatywności i szans na szybką poprawę po rozpoczęciu nauki w Wielkiej Brytanii.
 11. Mam niższy niż wymagany wynik egzaminu, ale dobre wyniki w szkole, ciekawe dossier – czy mogę się starać o stypendium BAS?
  Komisja może – nie musi – zaakceptować wynik niższy o 1 punkt procentowy, jeżeli zgłoszenie jest bardzo mocne pod każdym innym względem. Są to indywidualne decyzje.
 12. Moi rodzice są rozwiedzeni, czy ich wspólne dochody wciąż liczą się jako dochód rodzinny? NIE.
  W tym wypadku, dochód rodzinny to tylko dochód osoby, która sprawuje nad Tobą stałą opiekę.
 13. Moi rodzice są rozwiedzeni i nie utrzymują kontaktów a tymczasem formularz przewiduje podpisy obojga rodziców. Co mam zrobić?
  Rodzic sprawujący opiekę składa krótkie wyjaśnienie na formularzu, w miejscu przewidzianym na informacje kontaktowe.
 14. Co ma się znaleźć w dossier kandydata?
  Przede wszystkim kopie dyplomów czy zaświadczeń o uzyskanych wynikach w konkursach, olimpiadach przedmiotowych itd., ale można także dołączyć, na przykład, zdjęcia swoich prac malarskich, fotografie, własną twórczość literacką czy dziennikarską. W tej części można także przedstawić dodatkowe opinie nauczycieli lub innych osób, z którymi kandydat/ka miał/a okazję współpracować.
 15. Czy muszę mieć doświadczenia w pracy charytatywnej, wolontariacie? NIE.
  Nie jest to wymóg konieczny, ale takie doświadczenia są mile widziane.
 16. Co ma się znaleźć w opinii o uczniu wystawianej przez nauczycieli?
  Informacje o uczniu, które coś istotnego o nim mówią. Np., czy jest typem intelektualisty, czy organizatora. Introwertyk czy ekstrawertyk. Raczej członek zespołu, czy raczej lider. Czy przejawia inicjatywę w zdobywaniu wiedzy, czy sam sobie ustawia poprzeczkę? Czy zgłasza własne przemyślenia, w tym kontrowersyjne? Czy jest pilny, pracowity, solidny, czy może raczej polega na swojej błyskotliwości i umiejętności kojarzenia faktów, itp.
 17. Dlaczego oprócz formularza przygotowuje się jeszcze CV, co ma się tam znaleźć?
  CV daje możliwość stworzenia takich kategorii które uwypuklą najmocniejsze strony autora, na co w formularzu nie zawsze jest miejsce. Np. ktoś kto ma wybitne osiągnięcia muzyczne, bierze udział w koncertach, występuje, w formularzu ma na to jedną linijkę: „artistic interests”. W CV może o wszystkim napisać dokładnie, wymienić wszelkie koncerty, uzyskane nagrody, itd.
 18. Czy mogę starać się jednocześnie o stypendium w innym programie?
  TAK, nie ma żadnych przeszkód.
 19. Czy można zrezygnować ze stypendium? Jakie są tego konsekwencje?
  Jeżeli rezygnacja nastąpi przed rozpoczęciem nauki, nie ma żadnych konsekwencji. Jeśli chodzi o rezygnację w trakcie nauki, wszystko zależy od powodu tego kroku. Jeżeli są to obiektywne, losowe sytuacje jak np. choroba ucznia lub kogoś z bliskiej rodziny, będzie to przyjęte ze zrozumieniem. W innych wypadkach przerwanie nauki bez uzyskania zgody szkoły może skutkować żądaniem zwrotu poniesionych dotychczas przez szkołę kosztów.
 20. Czy mogę sobie wybrać szkołę?
  Możesz przedstawić swoje preferencje, ale Komisja nie może w każdym przypadku ich uwzględnić. Jeszcze przed ogłoszeniem wyników każdy nominat jest pytany, czy przyjmie nominacje na stypendystę konkretnej szkoły. Jeśli taka propozycja budzi Twój stanowczy sprzeciw, nie musisz jej przyjąć, a wtedy Komisja zaproponuje to miejsce komuś z listy rezerwowej.
 21. Jakie są szanse na podjęcie studiów w Wielkiej Brytanii po maturze?
  A jeśli nie będę studiować w UK, to jaki jest pożytek z nauki w angielskiej szkole? Po Brexicie obywatele Unii Europejskiej zostali obciążeni kilkakrotnie wyższymi opłatami za studia niż działo się to dotychczas. W dodatku, pozbawieni zostali możliwości zaciągania w UK kredytów studenckich. W tych warunkach studiowanie w UK staje się bardzo kosztowne. Jednak matura angielska jest uznawana na całym świecie i stypendyści BAS aplikują do uczelni w innych krajach UE, w USA, oraz, rzecz jasna, w Polsce. Dwuletni pobyt w angielskiej szkole może być dla młodego człowieka szansę bezprecedensowego rozwoju, unikalnym doświadczeniem, które nie traci swojej wartości. Prywatne szkoły angielskie są (słusznie) uważane za najlepsze na świecie.

back